ديوان صوت الاهواز

ملا فاضل السکرانی

احبابی الشالو ابحالی یخلون

بچیت اومدمع اعیونی یخلون


مرض من عظم فرگاهم یخلون

ابچبدتی ونار مستعره اوعذابعله راسی العشره اشنفع شبچای

اوعله الراح شیفید الدمع شبچای

ماصاد الیوده الگلب شبچای

انثرت حب حب وفای و غدر بیهحبیبی المن افراگه الگلب بیداء


حده الحادی ابظعنه اوگطع بیداء


غصب بعدوه عنی ولون بیداء


حصل ضل منفصل واتصل بیه

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۹/۲۸ساعت 18:30  توسط عباس البدوی,سعید  |