ديوان صوت الاهواز

شیخ حنش

راسی الدهر مافره مداره


ولوتسحگ ابدلالی مداره


العمام اترید یصاحب مداره


داریهم کل وکت للموزمیه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ابثگل الیبل همی ونیرها


ونیران الحرب تخمد ونیرها


تیر دنیایی بیه ونیرها


انتعاتت ولغلب یمکن بدیه

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۳/۰۲ساعت 21:2  توسط عباس البدوی,سعید  |